Autorolan säännöt ja ehdot


1

Autorola.fi -sivuston ja sivuston käyttäjien välinen suhde

1.1Tietoja Autorola.fi-sivustosta
1.1.1Autorola vastaa Autorola.fi-sivuston sisällöstä ja toiminnasta. Toimialueen omistaa kolmas osapuoli. Autorola.fi -sivusto toimii yksinomaan huutokaupan järjestäjänä tuomalla Autorola.fi -autohuutokaupan ostajien ja myyjien käytettäväksi.
1.1.2Jos myyntisopimus perustuu Autorola.fi -ajoneuvohuutokauppaan tai Autorola.fi-sivuston asiakaspalvelun toimintaan tai mihin tahansa muuhun Autorola.fi-sivuston toimintaan liittyvään, tehty sopimus sitoo sekä myyjää että ostajaa. Ostaja on velvollinen maksamaan sovitun summan ja myyjä on velvollinen toimittamaan sopimuksen mukaisen ajoneuvon siitä annetun kuvauksen mukaisessa kunnossa.
1.1.3Kun sopimus on syntynyt Autorola.fi -ajoneuvohuutokaupan tai Autorola.fi-sivuston asiakaspalvelun kautta, ostajan ja myyjän on maksettava Autorola.fi -sivustolle palkkiot, jotka ovat olleet voimassa sopimuksen tekohetkellä. Tämä velvoite on voimassa riippumatta siitä päätyvätkö osapuolet kauppaan vaiko eivät. Kaupan peruuntumisen syyllä ei ole vaikutusta tähän velvoitteeseen.
1.2Käyttäjäluokat ja oikeudet
1.2.1 Autokaupat, kuljetuskalustoyritykset ja leasing-yhtiöt voivat rekisteröityä Autorola.fi -ajoneuvohuutokaupan "käyttäjinä". Eri käyttäjätyypeillä on erilaiset oikeudet ja velvoitteet.
1.2.2Autorola.fi pidättää itsellään oikeuden ilman erillistä selitystä estää käyttäjiltä pääsy tai tehdä käyttäjän kanssa sopimus erityisehdoista.
1.2.3Autorola.fi päättää, mihin luokkaan kukin käyttäjä kuuluu, ja on oikeutettu siirtämään käyttäjän toiseen luokkaan ilman ilmoitusta.
1.2.4Autorola.fi on oikeutettu peruuttamaan käyttäjän tili välittömästi milloin tahansa. Jos käyttäjän tili peruutetaan, toimenpiteellä ei ole vaikutusta mihinkään myyntisopimuksiin, jotka on jo tehty Autorola.fi -sivustolla, ja käyttäjää sitovat kaikki jo ilmoitetut ajoneuvot tai tehdyt tarjoukset. Tämä sääntö on voimassa, ellei Autorola.fi toisin päätä.
1.2.5Kaikki käyttäjät valitsevat käyttäjänimen ja salasanan. Nämä on pidettävä ehdottoman luottamuksellisina eikä niitä saa saattaa toisten tietoon. Mikäli käyttäjä epäilee, että joku muu on saanut tietoonsa käyttäjän salasanan, asiasta on ilmoitettava välittömästi Autorola.fi-sivustolle, joka estää myöhemmät kirjautumiset tilille käyttäjän nimissä tapahtuvan järjestelmän väärinkäytön estämiseksi. Ilmoituksen jälkeen käyttäjä saa uuden salasanan. Käyttäjä on aina vastuussa, jos käyttäjän käyttäjänimeä ja salasanaa väärinkäytetään.
1.3Ajoneuvon ilmoittaminen
1.3.1Kaikki käyttäjät voivat lähettää huutokauppaan ajoneuvoja, joiden ensirekisteröinnistä on kulunut enintään 12 vuotta.
1.4Ajoneuvon kuvaus
1.4.1 Kaikki voitava on tehty, jotta kaikki tässä huutokaupassa esillä olevat ajoneuvot kuvataan tarkasti. Lueteltujen vaurioiden lisäksi on kuitenkin varauduttava valmistelukustannuksiin (alla olevassa ajoneuvojen kuntoyhteenvedossa ilmoitetun normaalikunnon mukaisesti).
1.4.2 Ajoneuvo pitää aina kuvata täsmällisesti ja tyhjentävästi, kun sen tiedot lähetetään Autorola.fi-sivustolle. Kuvauksessa ei saa sivuuttaa mitään vaadittua kohtaa. Kaikki ajoneuvon viat, puutteet ja muutokset pitää kuvata.
1.4.3Kun ajoneuvo on ilmoitettu, ajoneuvosta annettu kuvaus sitoo myyjää, joka on velvollinen toimittamaan kuvausta vastaavan ajoneuvon. Kuvausta ei voi muuttaa huutokaupan aikana. Mikäli myyjä havaitsee, että ajoneuvon kuvaus on virheellinen, myyjän on otettava yhteys Autorola.fi -sivustoon välittömästi.
1.4.4Autorola.fi on oikeutettu vaatimaan ajoneuvoon ja sen kuvaukseen liittyviä lisätietoja ja asiakirjoja.
1.4.5Myyjä on velvollinen varmistamaan, että kuvausprosessin aikana annetut tiedot ovat oikeita ja täydellisiä. Autorola.fi ei ole missään vastuussa ajoneuvon kuvauksesta.
1.4.6Myyjän on tutkittava seuraavat kohdat, jotka on ehdottomasti raportoitava kuvauksessa.
 • Onko olemassa ajoneuvoon liittyviä muita oikeuksia, kuten omistajuus, varaus, takavarikko, osto-oikeus tai etuoikeutettu oikeus.
 • Onko olemassa muita tekijöitä, jotka rajoittavat tai estävät ajoneuvon vapaan ja rasitteettoman myynnin.
 • Onko ajoneuvoon rekisteröity HPI-rekisterissä mitään erioikeuksia. Myyjän on varmistettava, että nämä erioikeudet voidaan kuolettaa tai peruuttaa viimeistään siinä vaiheessa, kun ajoneuvo luovutetaan.
1.4.7Käyttäjillä ei ole oikeutta lähettää ajoneuvoja toisten puolesta. Yritysten ollessa kyseessä yrityksen valtuuttamat työntekijät voivat ilmoittaa yritysajoneuvoja.
1.5Varaushinta
1.5.1Myyjä asettaa oman varaushintansa. Jos Autorola.fi onnistuu millä tahansa tavalla hankkimaan ostajan, joka on valmis maksamaan kuvauksen mukaisesta ajoneuvosta vähintään varaushinnan verran, myyjä on velvollinen myymään. Tämä pätee myös, jos myyjä hyväksyy alemman tarjouksen Autorola.fi-sivuston kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.
1.5.2Autorola.fi pidättää itsellään oikeuden ilman ilmoitusta pidättäytyä hyväksymästä ajoneuvoa tai poistaa ajoneuvo jälkeenpäin huutokaupasta, jos Autorola.fi uskoo ilmoitetun varaushinnan olevan liian korkea. Jos varaushinta on liian korkea, Autorola.fi suosittelee uutta varaushintaa.
1.6Huutokaupan eteneminen
1.6.1Autorola.fi vastaa huutokaupan aloittamisesta ja päättämisestä kaikissa tapauksissa.
1.6.2Autorola.fi pidättää itsellään oikeuden ilman ilmoitusta peruuttaa huutokauppa tai muuttaa sen aikataulua.
1.6.3Autorola.fi on oikeutettu ilman selitystä peruuttamaan huutokauppa milloin tahansa ilman että peruuttamisesta syntyy perustetta mihinkään rahallisiin vaateisiin Autorola.fi-sivustoa kohtaan. Peruutus voi tapahtua ennen huutokauppaa tai sen aikana. Päättyneitä huutokauppoja ei voi peruuttaa.
1.7Jatkettu huutokauppa
1.7.1Autorola.fi näyttää ajoneuvot, joita ei ole myyty tavallisessa huutokaupassa, kohdassa "Jatkettu huutokauppa".
1.7.2Jatkettu huutokauppa toimii luettelona ajoneuvoista, joita ei ole vielä myyty Autorola.fi-sivustolla.
1.7.3Kaikki käyttäjät voivat tehdä tarjouksia jatketussa huutokaupassa. Jos käyttäjä tekee tarjouksen jatketussa huutokaupassa, noudatetaan ostajiin sovellettavia huutokaupan ehtoja. Ostajien tarjoukset ovat sitovia.
1.7.4Ajoneuvot näkyvät jatketussa huutokaupassa niin kauan kun Autorola.fi katsoo aiheelliseksi.
1.7.5Jatketussa huutokaupassa, toisin kuin tavallisessa huutokaupassa, myyjän on hyväksyttävä tarjous ennen kuin myyntisopimus on sitova.
1.7.6Jos Autorola.fi järjestää jatketussa huutokaupassa sopimuksen ostajan ja myyjän välille, tai millä tahansa muulla tavoin, nämä ehdot ovat voimassa.
1.8Tarjousta koskevat säädökset
1.8.1 Kaikki huutokaupassa tarjottavat ajoneuvot myydään alustavasti, odottaen myyjän tavoitettavuutta; myynnit vahvistetaan 2 tunnin sisällä huutokaupan päättymisestä.
1.8.2 Annetut tarjoukset sitovat tarjouksen osapuolia. Ostaja valitsee enimmäissumman, jonka tämä on valmis tarjoamaan huutokaupassa. Jos tarjous on pienempi tai sama kuin myyjän varaushinta, koko tarjous rekisteröidään heti korkeimmaksi tarjoukseksi. Jos tarjous on suurempi kuin varaushinta, hinta rekisteröidään heti korkeimmaksi tarjoukseksi.
1.8.3Jos varaushinnan yläpuolella on kaksi tai useampia tarjouksia, korkeimman tarjouksen tekijä (noudattaen huutokaupassa määrättyä kiinteää tarjouskorotusta) on oikeutettu ajoneuvoon. Jos kaksi tarjoajaa päätyy samaan tarjoukseen, ensin tehty tarjous tulee korkeimmaksi tarjoukseksi.
1.8.4Jos annettua tarjousta korkeampi tarjous on jo tehty aiemmin, annettu tarjous ylittyy välittömästi.
1.8.5Tarjouksia ei voi pienentää tai peruuttaa niiden jättämisen jälkeen.
1.8.6Kaikki tehdyt tarjoukset tallennetaan ja niitä voidaan säilyttää Autorola.fi -sivustossa niin kauan kun Autorola.fi toivoo.
1.8.7Mikäli tarjouksista syntyy mikä tahansa riita, Autorola.fi tekee asiassa lopullisen ja sitovan päätöksen.
1.8.8Kun ajoneuvosta tehdään tarjous, joka on sama tai korkeampi kuin myyjän varaushinta, syntyy sitova sopimus myyjän ja korkeimman tarjouksen tehneen välille ja molemmat osapuolet ovat velvolliset päättämään myyntitapahtuman. Täten myyjä on velvollinen toimittamaan ajoneuvo kuvatussa kunnossa korkeimman tarjouksen tehneelle ja korkeimman tarjouksen tehnyt on velvollinen hyväksymään ja maksamaan ajoneuvo. Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että sopimus on syntynyt Autorola.fi -sivuston asiakaspalvelun kautta tai Autorola.fi millä tahansa muulla tavalla.
1.9Myyntiprovisiota koskevat säädökset
1.9.1Sekä ostajan että myyjän on aina maksettava myyntiprovisio Autorola.fi -sivustolle, kun ajoneuvo on saavuttanut huutokaupassa varaushinnan tai on tehty sopimus muulla tavoin Autorola.fi-sivuston kautta, esimerkiksi jatketussa huutokaupassa tai Autorola.fi-sivuston asiakaspalvelun toimesta. Velvollisuus maksaa myyntiprovisio on voimassa riippumatta siitä, toteuttavatko osapuolet kaupan, ja riippumatta siitä, mikä syy mahdollisesti estää kaupan syntymisen. On huomattava, että velvollisuus maksaa myyntiprovisio on voimassa, vaikka kauppaa ei synny toisen osapuolen aiheuttaman sopimusrikkomuksen johdosta, koska kaikki tällaiset sopimusrikkomukset tai väitetyt sopimusrikkomukset ovat yksinomaan ostajan ja myyjän välinen asia.
1.9.2Voimassa olevat myyntiprovisio- ja maksuehdot on lueteltu Autorola.fi -sivuston sivulla Hinnat ja maksut. Huutokaupan myyntiprovisio on riippumaton tarjoussummasta ja se maksetaan suoraan Autorola.fi-sivustolle.
1.9.3Jos kauppa ei toteudu myyjän tai ostajan sopimusrikkomuksen vuoksi, Autorola.fi on oikeutettu kaksinkertaiseen myyntiprovisioon sopimusrikkomuksen aiheuttaneelta osapuolelta.
1.9.4Autorola.fi-sivuston maksuvaatimus huutokaupan myyntiprovisiosta sekä muut vaateet tulee maksaa mahdollisimman pian eikä niitä voi kumota järjestelmästä eroamalla, eikä pidätysoikeutta saa kohdistaa Autorola.fi-sivustolle maksettavina oleviin rahamääriin.
1.9.5Huutokauppamaksu erääntyy maksettavaksi kolme päivää laskun päiväyksen jälkeen. Viivästysmaksu lasketaan eräpäivästä alkaen ja siihen sovelletaan voimassa olevaa viivästyskorkoa.
1.10Autorola.fi-sivuston immateriaalioikeudet
1.10.1Kaikki oikeudet, jotka liittyvät huutokauppajärjestelmään, kuten määräykset, ehdot, kuvaukset, tiedot, toimintatavat ja tietämys, ovat Autorola.fi -sivuston yksinomaista omaisuutta. Kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut aineettomat oikeudet huutokauppaan ja Autorola.fi-sivustoon sekä niihin liittyen ovat yksinomaan Autorola.fi -sivuston omaisuutta.
1.10.2Kopiointi, toisto tai muu jäljittely kaikissa muodoissa on kiellettyä.
1.10.3Käyttäjillä on oikeus käyttää huutokauppajärjestelmää yksinomaan oikeisiin ja laillisiin tarkoituksiin Autorola.fi -ajoneuvohuutokaupassa. Kaikki rikkomukset voivat johtaa edesvastuuseen ja oikeustoimiin.
1.11Vastuuvapaus
1.11.1Autorola.fi toimii ainoastaan huutokaupan isäntänä eikä näin ollen ole koskaan osapuolena huutokaupassa syntyneessä myyntisopimuksessa. Täten ainoastaan ostaja ja myyjä muodostavat sovitun myyntitapahtuman sopijaosapuolet. Autorola.fi ei ole missään laajuudessa vastuussa ajoneuvojen myyntitapahtumissa, mukaan lukien ostajan ja myyjän menettelytavan. Tämä kohdistuu erityisesti, mutta ei rajoittaen, seuraaviin: myyjän tietoihin ajoneuvosta, voiko ja haluaako myyjä myydä ja luovuttaa ajoneuvon, voiko ja haluaako ostaja maksaa ja hyväksyä ajoneuvon, onko myyjä ajoneuvon omistaja ja onko millään kolmannella osapuolella osamaksueriä, takavarikkoa, omistajuuden varausta, etuoikeutettua oikeutta, osto-oikeutta tai muuta ajoneuvoon liittyvää erioikeutta.
1.11.2Autorola.fi ei ole vastuussa palvelussa tapahtuvista keskeytyksistä tai vioista, jotka ovat suoria tai epäsuoria seuraamuksia tietoliikennevirheistä, tiedonsyöttövirheistä tai käyttökatkoista tai keskeytyksistä Internet-palveluissa, huutokauppajärjestelmän palvelimissa, laitteistossa tai ohjelmistossa.
1.11.3Autorola.fi ei ole missään tapauksessa vastuussa seurauksellisista vahingoista ja epäsuorista menetyksistä, kuten voittojen, tulojen, yritysmahdollisuuksien ja tietojen menetyksistä. Autorola.fi ei myöskään ole missään tapauksessa vastuussa force majeure -tilanteissa kuten tekijöissä, joihin Autorola.fi ei voi vaikuttaa.
1.11.4Siinä tapauksessa, että Autorola.fi on vastuussa, korvausvaade ei menetyksen suuruudesta riippumatta missään tapauksessa voi olla yli 1 000 EUR.
1.12Henkilökohtaisten tietojen käsittely
1.12.1Kaikkia käyttäjien Autorola.fi -sivustolle antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille muuta kuin huutokaupan toteutumisen vaatimassa laajuudessa. Autorola.fi pidättää itsellään kuitenkin oikeuden tietojen luovuttamiseen lainsäädännön, viranomaisten tai oikeuslaitoksen vaatimassa laajuudessa. Autorola.fi käyttää tietoja vain sisäisiin tarkoituksiin Autorola.fi -sivustolla ja tytäryrityksissä. Autorola.fi pidättää kuitenkin oikeuden käyttää tietoja nimettömässä muodossa esimerkiksi markkinoinnissa, käyttäjäkyselyissä ja oppaissa.
1.13Sovellettavan lain ja tuomioistuimen valinta
1.13.1Autorola.fi -sivuston ja käyttäjien välisessä suhteessa noudatetaan Suomen lakeja.
1.13.2Riitatilanteet Autorola.fi -sivuston ja käyttäjien välillä ratkaistaan Lontoon tuomioistuimessa. Tämä ei kuitenkaan rajoita Autorola.fi-sivuston oikeutta täytäntöönpanomenettelyyn ennen muita tuomioistuimia. Autorola.fi on kuitenkin aina oikeutettu käynnistämään oikeudenkäyntiprosessin käyttäjää vastaan.
1.14Paino- ja kirjoitusvirheet
1.14.1Autorola.fi ei ota vastuuta paino- ja kirjoitusvirheistä.

2

Ostajan ja myyjän välinen suhde

2.1Johdanto - Autorola.fi ei ole koskaan osapuolena kauppatapahtumassa
2.1.1Tämä määrää ehdot, joita Autorola.fi -ajoneuvohuutokaupassa sovelletaan ostajiin ja myyjiin. Katso Autorola.fi -sivuston ja käyttäjien oikeussuhteeseen liittyvä määritelmä kohdasta 1. Autorola.fi -sivuston ja käyttäjien välinen suhde.
2.1.2Autorola.fi ei ole koskaan osapuolena ajoneuvon ostoon tai myyntiin liittyvässä sopimuksessa. Autorola.fi-sivuston rooli on yksinomaan tarjota huutokauppajärjestelmä ostajien ja myyjien käyttöön. Myytävään ajoneuvoon liittyvät sopimuskysymykset ovat näin ollen yksinomaan ostajan ja myyjän keskinäisiä asioita. Ostajan ja myyjän väliset erimielisyydet tulee ratkaista näiden kahden osapuolen kesken. Autorola.fi-sivuston oikeus myyntiprovisioon ei riipu osapuolten välisen kaupan mahdollisesta toteutumatta jäännistä. Tähän ei vaikuta kaupan toteutumatta jäännin syy. Autorola.fi -sivustoa ei voi missään tilanteessa pitää vastuullisena toisen tai kummankin osapuolen aiheuttamasta sopimusrikkomuksesta.
2.1.3Ostajan ja myyjän väliset ehdot sivuston ehdoissa ovat voimassa vain, jos osapuolet eivät ole tehneet muuta sopimusta. Osapuolilla on esimerkiksi vapaus sopia toimitusaika, toimituspaikka, maksun eräpäivä tai maksuehto. Mikäli muuhun sopimukseen ei päädytä, ostajan ja myyjän on noudatettava Autorola.fi-sivuston ehtoja.
2.2Milloin sopimus on hyväksytty
2.2.1Kun ajoneuvosta on tehty kauppa, ostajalla ja myyjällä on keskinäinen velvollisuus kaupan toteuttamiseen ja tähän liittyvien velvollisuuksien täyttämiseen. Sopimus tulee tehdä toimittajan kanssa puhelimitse 48 tunnin kuluessa kaupan vahvistamisesta.
2.2.2Kun ajoneuvosta on tehty kauppa Autorola.fi-sivustolla, ostaja ja myyjä ovat velvolliset tulostamaan myyntisopimuksen suoraan Autorola.fi-sivustolta. Myyntisopimus lähetetään lisäksi sähköpostina tai faksina.
2.3Toimitus ja ostajan oikeus tarkastukseen
2.3.1 Ajoneuvon toimitus voidaan järjestää (pyydä lisätietoja Autorola.fi-sivuston asiakaspalvelusta numerossa 01625 507015) tai ostaja voi noutaa ajoneuvon. Noutopisteen on oltava myyjän ilmoittama osoite, jonka postinumero vastaa ajoneuvon kuvauksessa annettua aluetta. Jos myyjä ei ilmoita muuta osoitetta sovellettavalla postinumeroalueella, ajoneuvo noudetaan myyjän osoitteesta.
2.3.2Toimituksen pitää tapahtua 5 työpäivän kuluessa myyntisopimuksen syntymisestä. Myyjä on velvollinen tarjoamaan ostajalle mahdollisuuden noutaa ajoneuvo 5 eräpäivää edeltävän työpäivän kuluessa kello 8:30 - 17:00. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen noutoajasta, ostaja valitsee soveltuvan ajan ja ilmoittaa tämä myyjälle vähintään 24 tuntia ennen noutoa.
2.3.3 Kauppasopimus ei ole myyntilasku. Myyntilasku lähetetään erikseen huutokaupan jälkeen. Laskussa näkyvät ajoneuvon myyntihinta ja kaikki sovellettavat maksut.
2.3.4Jos ostaja havaitsee eroja ajoneuvon ja ajoneuvosta myyjän antaman kuvauksen välillä, ostaja on oikeutettu kohtuulliseen hinnanalennukseen tai vaihtoehtoisesti kaupan purkuun. Tämä ei vaikuta Autorola.fi-sivuston oikeuteen myyntiprovisioon.
2.3.5Ennen maksun suorittamista ostajalla on oikeus varmistaa, että ajoneuvon rungon numero ja rekisteröintinumero (jos sovellettavissa) vastaavat V5-rekisteröintiasiakirjaa.
2.3.6Ostajan on saatava ajoneuvon V5-omistajanmuutoslomake ajoneuvon mukana.
2.3.7Huutokauppaan ilmoittamisen yhteydessä myyjällä on mahdollisuus tarjota ajoneuvon toimitus ostajalle muusta kuin myyjän osoitteesta. Tämä paikka voi olla ostajan osoite Suomessa lukuun ottamatta saaria, joille ei ole siltayhteyttä, tai muita erityisiä maantieteellisiä alueita. Jos myyjä valitsee tämän vaihtoehdon, se korvaa ehdoissa edellä mainitun "noudon". Samoin "postinumeroalue" korvautuu myyjän tarjoamalla toimitusalueella. Riippumatta siitä, valitseeko myyjä tämän vaihtoehdon, ostajalla on aina oikeus noutaa ajoneuvo myyjän osoitteesta niin halutessaan.
2.4Ajoneuvon maksu
2.4.1 Selvitetyt varat kaikkiin ostettuihin ajoneuvoihin tulee maksaa toimittajalle 3 työpäivän kuluessa ajoneuvon myynnin vahvistamisesta.
2.4.2 Kaikki sovellettavat maksut (ostajan maksu, myyjän maksu, ajoneuvovarat ja toimitusmaksut) tulee maksaa Autorola Ltd:lle välittömästi sähköpostina tai faksina lähetettävän myyntilaskun vastaanottamisen jälkeen.
2.4.3 Ostajan tulee maksaa ostohinta ja kaikki sovellettavat maksut ennen toimitusta vastineena myyjän suorittamalle ajoneuvon, V5-omistajanvaihdoslomakkeen ja ajoneuvon muiden asiapapereiden luovutukselle.
2.4.4 Ostajan tulee suorittaa maksu pankkisiirtona, CHAPS-maksuna, laskumaksuna tai pankkivekselillä. Kaikki pankkivekselit tulee esittää toimittajalle pankin aukioloaikana.
2.4.5 Mikäli yksi osapuoli niin toivoo, toisella osapuolella on velvollisuus antaa kuitti tapahtumasta (ajoneuvosta tai vastaavasta tai maksun vastaanottamisesta).
2.4.6 Ennen maksun suorittamista ostajalla on oikeus pyytää HPI-rekisteristä varmistus, ettei ajoneuvoon ole rekisteröity osamaksueriä tai muita oikeuksia. Mikäli osapuolet ovat sopineet, että myyjä maksaa jäljellä olevat lyhennykset suoraan, ostajalla on oikeus varmistaa, ettei muita oikeuksia ole rekisteröity HPI-rekisteriin. Katso myös HPI-rekisteriä koskeva kohta 2.9
2.4.7
2.5Vastuun siirto
2.5.1Vastuu ajoneuvosta siirtyy myyjältä ostajalle siinä vaiheessa, kun myyjä luovuttaa ajoneuvon ostajalle tai ostajan edustajalle.
2.6Myyjän perusvelvollisuudet
2.6.1Myyjä, lähetettyään ajoneuvon huutokauppaan, on vastuussa ajoneuvon toimittamisesta kuvatussa kunnossa, kun sopimus on syntynyt.
2.6.2Myyjän vastuulla on varmistaa, että kaikki ajoneuvon tiedot ovat oikein ja täydelliset ja että ajoneuvo ei ole epäkuntoinen.
2.6.3Myyjä vastaa olevansa ajoneuvon laillinen omistaja ja ettei kolmansilla osapuolilla ole mitään oikeuksia ajoneuvoon, sisältäen osamaksuerät, omistajuuden varaukset, takavarikot, osto-oikeudet, etuoikeutetut oikeudet tai muut erioikeudet, jotka rajoittavat tai estävät ajoneuvon myynnin vapaassa ja rasitteettomassa tilassa. Myyjän vastuulla on varmistaa, että ajoneuvon toimitushetkellä ajoneuvoon ei liity mitään HPI-rekisteriin kirjattuja oikeuksia. Kohdan 2.6.3 ehdot eivät kuitenkaan ole voimassa, jos myyjä on ilmoittanut tällaisista erioikeuksista ajoneuvon kuvauksessa ja ostajan kanssa on tehty sopimus koskien ostajan suorittamaa takaisinostoa tai erioikeuden lunastusta osana hankintatapahtumaa. Ennen kuin ajoneuvo asetetaan myyntiin huutokaupassa, myyjän on varmistettava, että kaikki ajoneuvoon kohdistuva velka ja jäljellä olevat lyhennykset ja muut erioikeudet voidaan lunastaa myyntitapahtuman yhteydessä joko ennen toimitusta tai toimituksen aikana.
2.6.4Kun ajoneuvo on luovutettu, myyjällä ei ole mitään velvollisuuksia ajoneuvoon liittyen.
2.7Ostajan perusvelvollisuudet
2.7.1Kun ostaja, tehtyään tarjouksen Autorola.fi-sivustolla, on tullut huutokaupan sääntöjen mukaisesti korkeimman tarjouksen tekijäksi tai on muulla tavoin hyväksynyt ostavansa ajoneuvon, ostajan ja myyjän välille on syntynyt sitova sopimus. Ostaja on velvollinen päättämään myyntitapahtuma.
2.8Ostajan ja myyjän väliset erimielisyydet
2.8.1Myyjän ja ostajan välisessä suhteessa noudatetaan Suomen lakeja.
2.8.2 Kaikki ajoneuvojen kuntoa koskevat huomautukset pitää tehdä nouto- tai toimituspisteessä myyjälle. Autorola Oy:lle pitää ilmoittaa kirjallisesti 24 tunnin kuluessa, jos jotain toimenpiteitä vaaditaan. Kysymys, onko valitus tehty ajoissa ja onko tapahtunut toisen osapuolen aiheuttama sopimusrikkomus, ratkaistaan Suomen lakien mukaisesti.
2.8.3 Mikäli ostajan ja myyjän välistä riitaa ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä, osapuolten on hyvä käyttää apuna asianajajaa. Saman asianajajan ei tulisi edustaa kumpaakin osapuolta.
2.8.5 Mikäli ostajan ja myyjän välille syntyy riita, kopio myyntisopimuksesta tulee lähettää viipymättä Autorola.fi-sivuston toimistoon. Mukaan on liitettävä kuvaus syystä. Tämä tapahtuu tilastollisista ja rekisteröinnillisistä syistä eikä tarkoita, että Autorola millään tavoin tulisi riidan osapuoleksi sopimusrikkomuksessa tai missään ostajan ja myyjän välisessä riidassa. Tällä ei myöskään ole vaikutusta Autorola.fi-sivuston oikeuteen myyntiprovisioon. Ostajan ja myyvän välinen riita ratkaistaan edelleen suoraan ostajan ja myyjän kesken ilman Autorola.fi-sivuston mukaantuloa.
2.9HPI-rekisteri ja ajoneuvon osamaksuerät tai muut oikeudet
2.9.1 Myyjän vastuulla on varmistaa, että ajoneuvo on vapaa ja rasitteeton toimitushetkellä. Sen tähden myyjä on velvollinen peruuttamaan lunastamaan ennen toimitusta kaikki erioikeudet, joita luotottajilla ja muilla osapuolilla saattaa ajoneuvoon olla. Osapuolet voivat kuitenkin sopia, että ostaja, myyntitapahtuman osapuolena, lunastaa ajoneuvoon liittyvät taloudelliset ja muut erioikeudet. Ajoneuvoon kohdistuvan erioikeuden (kuten osamaksuerien) haltijan niin hyväksyessä osapuolet voivat sopia, että ostaja ottaa vastuulleen määrätyt velat. On suositeltavaa, että kaikki ajoneuvoon liittyvät ostajan suorittamaa takaisinostoa tai osamaksuerien lunastamista koskevat sopimukset tehdään kirjallisena ja erityistä huolellisuutta noudattaen.
2.9.2Osapuolten tulee olla tietoisia, että kaikkia ajoneuvoa koskevia erioikeuksia ei ole kirjattu HPI-rekisteriin. Tällaisia ovat esimerkiksi panttausoikeudet, pidätysoikeus, käyttöoikeus ja muut oikeudet. Jos ajoneuvoa myyvä henkilö ei ole ajoneuvon laillinen omistaja, ostajaa kohtaan muodostuu riski joutua palauttamaan ajoneuvo sen lailliselle omistajalle. Tämä tapahtuu myös silloin, jos ajoneuvo hankitaan muutoin kuin huutokaupassa.
2.10Paino- ja kirjoitusvirheet
2.10.1Autorola.fi ei ota vastuuta paino- ja kirjoitusvirheistä.

3.0

Ajoneuvon kuntoyhteenveto

3.1 Yleiskunto.
3.1.1 Ajoneuvon tulee olla kokonainen ja valmistajan alkuperäisten teknisten tietojen mukainen.
3.1.2 Kaikkien korvaavien komponenttien tulee täyttää valmistajan vaatimukset, jotka ovat sillä hetkellä voimassa ja kyseiseen ajoneuvoon sovellettavissa.
3.1.3 Kaikkien ajoneuvojen on oltava puhtaita sisältä ja ulkoa.
3.1.4 Ajoneuvot ovat mekaanisesti kunnossa.
3.1.5 Maalin väri vastaa valmistajan alkuperäistä väriä ja ominaisuuksia.
3.2 Kori.
3.2.1 Korin ja maalipinnan tulee olla säilynyt hyvin suhteutettuna ajoneuvon ikään ja kilometrimäärään. Hyväksyttävä kohtuullinen kuluminen:-
3.2.1.1 Pienet kiveniskut etuhelmassa ja pyöränkaarissa.
3.2.1.2 Pienet naarmut, jotka voi häivyttää kiillottamalla.
3.2.1.3 Pienet kolhut missä tahansa paneelissa, esim. seurauksena ajoneuvon ovien varomattomasta avauksesta pysäköintipaikoilla, jotka voi nähdä vain korilinjan tarkastamalla.
3.2.2 Ei hyväksyttävä:-
3.2.2.1 Naarmut pohjamaalin läpi metalliin.
3.2.2.2 Kiveniskut tai naarmut, jotka ovat levinneet vierekkäisille alueille.
3.2.2.3 Pienet kolhut, jotka voi nähdä korilinjan tarkastuksen lisäksi esimerkiksi kahden metrin etäisyydeltä.
3.3 Verhoilu.
3.3.1 Verhoilun tulee olla säilynyt hyvin suhteutettuna ajoneuvon ikään ja kilometrimäärään.
3.3.2 Verhoilusta ei saa mistään löytyä palamisjälkiä tai tahroja.
3.3.3 Palamisjäljet istuinten verhoilussa, lattiamatoissa tai muilla verhoilluilla alueilla eivät ole hyväksyttäviä. Pienet tummumat ovat sallittuja, jos ne eivät ole näkyvällä paikalla.
3.3.4 Kaikkien istuinverhoilun korjausten tulee täyttää vaadittavat standardit.
3.4 Tuulilasi
3.4.1 Hyväksyttävä kohtuullinen kuluminen:-
3.4.1.1 Mitkään halkeamat tuulilasissa eivät ole hyväksyttäviä.
3.4.1.2 Pienet iskujäljet ovat hyväksyttäviä, jos ne eivät sijaitse suoraan kuljettajan näkökentässä.
3.4.1.3 Kaikkien tuulilasin korjausten tulee täyttää brittiläinen standardi BS AU 252 1991.
3.5 Kumilistat/puskuri/pölykapselit (sisältäen kevytmetallivanteet).
3.5.1 Hyväksyttävä kohtuullinen kuluminen:-
3.5.1.1 Kevyet hiertymät puskureissa ja korin suojalistoissa ovat hyväksyttäviä.
3.5.2 Ei hyväksyttävä:-
3.5.2.1 Murtunut, halkeillut, kolhiintunut tai puuttuva puskuri tai korin suojalista ei ole hyväksyttävä.
3.6 Vanteet
3.6.1 Vahingoittumattomassa kunnossa.
3.7 Työkalut ja varusteet.
3.7.1 Mukana tulee olla oikeat pyörän renkaat ja/tai malliin soveltuvat pölykapselit.
3.7.2 Renkaiden tulee olla hyvässä kunnossa, niissä ei saa olla halkeamia tai vääntymiä ja niiden tulee täyttää lain vaatimukset.
3.7.3 Teräs- ja kevytmetallivanteiden pitää olla hyvässä kunnossa. Pieni vanteen vaurio on hyväksyttävä, mutta vain yksi tällainen vaurio on sallittu. Tämän tyyppinen vääntymä kahdessa tai useammassa vanteessa aiheuttaa hylkäämisen ja korvaavien vanteiden tarpeen.
3.7.4 Kevytmetallivanteissa ei saa olla (merkittäviä) kuluneita kohtia, jotka ovat syntyneet reunakivetykseen osumisesta.
3.7.5 Kaikki ajoneuvot palautetaan työkaluineen ja varusteineen valmistajan alkuperäisen määrityksen mukaisina.
3.7.6 Ei hyväksyttävä:-
3.7.6.1 Mitkään muut korjaukset/korvaukset kuin edellä.
3.8 Sähköiset
3.8.1 Kaikkien sähkölaitteiden tulee olla hyvässä kunnossa ja päälle/pois-menetelmällä testattuja.
3.8.2 Auton kaikkien viihdelaitteiden pitää toimia hyvin.
3.8.3 Kaikkien viihdelaitteiden tulee olla ajoneuvon mallin mukaista tyyppiä.
3.9 Avaimet.
3.9.1 Ainakin yksi avain ja hälyttimen kaukosäädin (jos soveltuva) on toimitettava.
3.10 Huoltokirja/käsikirja
3.10.1 Toimitetaan ajoneuvon mukana.
3.11 Rekisterikilvet.
3.11.1 Kevyet murtumat, jotka eivät vaikuta jäykkyyteen tai kiinnitysten turvallisuuteen, ovat hyväksyttyjä. Pahasti murtuneet, vääntyneet, rikkoutuneet tai reikäiset kilvet ovat veloitettavia.
3.11.2 Kaikkien kilpien pitää täyttää lain edellyttämät etäisyysvaatimukset.

4

Yksityisyyden suoja

4.1Johdanto
4.1.1Yksityiskohtainen Autorolan keräämiä henkilötietoja koskeva tietosuojailmoitus.
Kun käytät Autorolan palveluja, käytämme henkilötietojasi. Tämän tietosuojailmoituksen tarkoitus on tiedottaa sinulle, ”rekisteröidylle”, kuinka käytämmeh enkilötietojasi. Henkilötietojesi suojaaminen on tärkeää, ja kehotamme sinua lukemaan tämän tietosuojailmoituksen. Jos sinulla on ongelmia tämän tietosuojailmoituksen lukemisessa tai tarvitset apua sen ymmärtämiseksi, ota yhteyttä meihin (puhelin: +46 8 751 38 00) ja me autamme parhaamme mukaan. Käytämme myös evästeitä. Please click on the Cookie Icon in the bottom left corner of the screen for details on how we use cookies.
4.2Ota yhteys
4.2.1Tietojasi keräävä yritys, joka tunnetaan rekisterinpitäjänä, on:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Denmark
Puh.: +45 70 20 16 61
Sähköposti: kundecenter@autocom.dk


Ensisijainen yhteyshenkilösi ja yrityksesi, joka käsittelevät tietosi, tunnetaan nimellä tietojenkäsittelyohjelma, on:

Autorola.fi
Gamla Stallet Stora Wäsby Slott
194 37 Upplands Väsby
Puh.: +46 8 751 38 00
Sähköposti: kundcenter@autorola.se

4.2.2Jos haluat tehdä tietojesi käsittelytapaamme koskevan valituksen, jossa emme voi auttaa sinua, ota yhteyttä tietosuojaviranomaiseen:

Office of the Data Protection Ombudsman
P.O. Box 315
00181 Helsinki
Puh.: +358 10 3666 700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Verkkosivusto: http://www.tietosuoja.fi

4.2.3Henkilötietojasi suojaavat Yleinen tietosuoja-asetus (27. huhtikuuta 2016 annettu EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja henkilötietojen vapaasta liikkumisesta sekä kumoava direktiivi 95/46/EC (Yleinen tietosuoja-asetus)
4.3Autorolan palveluihin rekisteröityvät henkilöt
4.3.1Rekisteröityessäsi Autorolan palveluiden käyttäjäksi teet sopimuksen, johon Autorola tarvitsee yhteystietosi sopimuksen hyväksymiseksi. Tietojasi käytetään Autorolan palveluiden suorittamiseksi ja henkilöllisyytesi varmentamiseksi.

Ellei ole olemassa oikeudellista vaatimusta, poistamme tai anonymisoimme tiedot, jotka olemme keränneet sinulta selatessasi verkkosivustojamme 1 vuoden kuluttua viimeisestä sisäänkirjautumisestasi tai 5 vuoden kuluttua siitä, kun viimeksi ostit tai myit ajoneuvon tai tavaraa. Huomioi aikamarginaali, sillä emme tarkista poistettavia tietoja päivittäin.
4.3.2Tietyissä tapauksissa jaamme Autorolan palveluihin rekisteröityessäsi kerättyjä henkilötietojasi kolmansille osapuolille sovitun palvelun suorittamiseksi. Näihin tapauksiin kuuluvat, niihin rajoittumatta, seuraavat tilanteet: kun myyt tai ostat ajoneuvoja tai tavaraa, kun et pysty maksamaan Autorolan oikeutettuja laskuja, kun me laskutamme, kun palautamme maksun, kun viranomaiset pyytävät rikostutkintaan tai muuhun liittyen.

Vastaanottajaluokat ovat:

 • Rahoitustarkastajat
 • Myymiesi ajoneuvojen tai tavaroiden ostaja
 • Ostamiesi ajoneuvojen tai tavaroiden myyjä
 • Rahalaitoksemme
 • Perintätoimistomme
 • Perintätoimistomme
 • Digitaalisen sopimuksen allekirjoittamisen yritys
 • Viranomaiset
 • Verkkosivustojamme ja internet-palveluitamme isännöivät kumppanit
 • Tietojen varmuuskopiointikumppanimme
 • Tekstiviestien palveluntarjoajat
 • Pysäköintialueet, joista noudat tai joihin toimitat ajoneuvot tai tavarat
 • Kuljetusyritykset, jotka kuljettavat ajoneuvoja sinulle tai sinulta pois

Siirrämme yhteystietosi Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin niissä tapauksissa, joissa ostat tai myyt ajoneuvoja tai tavaroita Euroopan unionin ulkopuolella.
4.3.3Autorola käyttää vakiosopimuslauseketta varmistaakseen henkilötietojesi oikeanlaisen suojan, kun asianmukaista päätöstä ei ole tehty Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 45(3) mukaisesti.
4.4Verkkosivustojemme selaaminen
4.4.1Keräämme tietoa siitä, millä sivuilla vierailet, mitä ajoneuvoja katsot, mitä ajoneuvoja lisäät suosikkilistallesi, mikä kampanja toi sinut sivustollemme jne. Näitä tietoja käytetään oleellisten ajoneuvojen suosittelemiseksi sinulle, markkinointitarkoituksiin, käyttäjäkokemuksen optimointiin sekä myynnin kehittämistavoitteisiin. Käytämme kerättyjä tietoja myös ehdottaaksemme potentiaalisia ostajia myyntitiimillemme.
4.4.2Ellei ole olemassa oikeudellista vaatimusta, poistamme tai anonymisoimme tiedot, jotka olemme keränneet sinulta selatessasi verkkosivustojamme 1 vuoden kuluttua viimeisestä sisäänkirjautumisestasi tai 5 vuoden kuluttua siitä, kun viimeksi ostit tai myit ajoneuvon tai tavaraa. Huomioi aikamarginaali, sillä emme tarkista poistettavia tietoja päivittäin.

Meillä on oikeudellinen etu myyntimme optimoinnissa, mikä on mielestämme oikeudellinen syy kerätä ja käsitellä verkkosivustomme selaamiseesi perustuvia tietoja.
4.4.3Käytämme kolmansien osapuolten palveluita muodostaaksemme anonyymejä tilastoja verkkosivustomme käytöstä. Käytämme myös evästeitä. Katso Evästekäytänteistämme lisätietoja evästeiden käytöstämme.
4.5Autorolan tukipalvelujen käyttö tai muut tuen pyytämiskeinot
4.5.1Autamme aina mielellämme, kun sinulla on ongelmia palveluidemme kanssa. Meillä on oikeutettu etu auttaa asiakkaitamme käyttämään palveluitamme.

Käytämme kolmansien osapuolten järjestelmiä seurataksemme tukipyyntöjämme. Tukitarkoituksiin antamiasi henkilötietoja saatetaan tallentaa ulkoiselle kumppanille.

Kun pyydät tukea alijärjestelmään, meidän on ehkä jaettava tukitarkoituksiin antamasi henkilötiedot saadaksemme tarvittavan tuen kumppaneiltamme.

Poistamme tai anonymisoimme tukitarkoituksiin antamasi henkilötiedot viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun pyyntösi on ratkaistu.
4.6Sopimaton käyttäytyminen
4.6.1Pidämme sisäistä kirjaa käyttäjistä, jotka käyttäytyvät sopimattomasti. Tämä voi tarkoittaa, että he kieltäytyvät maksamasta ostajan tai myyjän maksua, kiusaavat jatkuvasti ostajaa tämän noutaessa autoa, yrittävät huijata jne.

Meillä on oikeudellinen etu pitää palvelumme ammattimaisina, joten yritämme varmistaa, että ostajamme ja myyjämme käyttäytyvät ammattimaisesti.
4.6.2Tapauksissa, joissa lakia on rikottu tai on olemassa oikeudellinen vaade, jaamme nämä tiedot asianmukaisille osapuolille, kuten:

 • Viranomaiset
 • Asianajajat

Nämä tiedot saattavat olla tarpeellisia myös rahoitustarkastukselle, sillä niitä saatetaan käyttää voiton menetyksen dokumentaationa. Tässä tapauksessa tiedot jaetaan seuraaville:

 • Rahoitustarkastajat
4.6.3Ellei ole olemassa oikeudellista vaatimusta tai jos rikkomus on niin vakava, että on olemassa oikeudellinen peruste pidemmälle säilytysjaksolle, poistamme tai anonymisoimme nämä tiedot 5 vuoden kuluttua siitä, kun viimeksi ostit tai myit ajoneuvon tai tavaraa. Huomioi aikamarginaali, sillä emme tarkista poistettavia tietoja päivittäin.
4.7Ajoneuvojen osto ja myynti
4.7.1Kaupan helpottamiseksi ostajan ja myyjän on vaihdettava henkilötietoja ja Autorola antaa nämä tiedot molemmille osapuolille osana sopimusta, joka tehtiin Autorolan palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä. Jotkut kaupat tehdään välittäjän avulla, jolloin ostaja ja myyjä eivät vaihda henkilötietoja. Kun huutokauppa päättyy, Autorola yrittää ottaa yhteyttä potentiaalisiin ostajiin sekä myyjään ja yrittää neuvotella kaupasta.
4.7.2Siirrämme yhteystietosi Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin niissä tapauksissa, joissa ostat tai myyt ajoneuvoja tai tavaroita Euroopan unionin ulkopuolella.

Autorola käyttää vakiosopimuslauseketta varmistaakseen henkilötietojesi oikeanlaisen suojan, kun asianmukaista päätöstä ei ole tehty Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 45(3) mukaisesti.
4.7.3Ellei ole olemassa oikeudellista vaatimusta, poistamme tai anonymisoimme sinulta keräämämme tiedot 5 vuoden kuluttua siitä, kun viimeksi ostit tai myit ajoneuvon tai tavaraa. Huomioi aikamarginaali, sillä emme tarkista poistettavia tietoja päivittäin.
4.7.4Autorolalla on lainmukainen velvoite ilmoittaa tuodut ja viedyt tavarat INTRASTAT-järjestelmään ja antamaan myös lain vaatimat henkilötiedot.

Autorolalla on lainmukainen velvoite poistaa ajoneuvot rekisteristä ennen vientiä tai todistaa, että se on tehty. Rekisteristä poiston yhteydessä henkilötietosi jaetaan asianmukaisille viranomaisille.
4.8Maksun palauttaminen
4.8.1Jos meidän on palautettava maksu, tarvitsemme pankkitilitietosi siirtääksemme rahat takaisin sinulle. Voit kieltäytyä tästä halutessasi, mutta se merkitsee pidempää lähetysaikaa ja sitä, ettemme voi tehdä suoraa siirtoa. Palautamme rahat perustuen oikeudelliseen etuun kohdellessamme asiakkaitamme reilusti edistääksemme tulevia kauppoja ja yhteistyötä.

Jaamme tilitietosi seuraavien kanssa:

 • Rahalaitoksemme
 • Rahoitustarkastajat

Pankkitilitietosi poistetaan 5 vuoden kuluttua viimeisestä palautuksesta. Huomioi aikamarginaali, sillä emme tarkista poistettavia tietoja päivittäin.
4.9Maksamisesta kieltäytyminen
4.9.1Autorolan oikeudellinen etu on, että asiakkaat maksavat velkansa. Autorola yrittää periä erääntyneet maksut.

Kun Autorola ja asiakas eivät pääse sopimukseen maksutavasta, Autorola käyttää kolmatta osapuolta saadakseen rahat ja siinä tapauksessa jakaa tarvittavat henkilötiedot perintäyhtiölle.
4.9.2Ellei ole olemassa oikeudellista vaatimusta, poistamme tai anonymisoimme sinulta keräämämme tiedot 5 vuoden kuluttua siitä, kun viimeinen erääntynyt maksu on selvitetty tai peruutettu. Huomioi aikamarginaali, sillä emme tarkista poistettavia tietoja päivittäin.
4.10Oikeutesi
4.10.1Lain mukaan sinulla on seuraavat oikeudet Autorolan käyttämiä henkilötietojasi koskien:
4.10.2Oikeus poistoon (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Autorola poistaa tai anonymisoi henkilötietosi pyynnöstä. Henkilötietosi poistetaan mahdollisimman pian kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

Poikkeukset
Autorola on velvollinen poistamaan tietosi vain, ellei laki velvoita Autorolaa säilyttämään tietoja, ja yksi seuraavista kohdista pätee:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joihin ne kerättiin tai käsiteltiin muutoin;
 • Perut keräämiseen ja käsittelyyn annetun suostumuksen, eikä muuta laillista perustetta käsittelylle ole;
 • Kiellät käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • Henkilötietojasi on käsitelty laittomasti;
 • Henkilötietosi on poistettava Autorolaan sovellettavan lainmukaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • Henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamiseen liittyen.
4.10.3Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Autorola lopettaa henkilötietojesi käsittelyn pyynnöstäsi.

Poikkeukset
Autorola on velvollinen lopettamaan tietojesi käsittelyn vain, jos yksi seuraavista kohdista pätee:

 • Kiistät henkilötietojen oikeellisuuden, ja Autorolalle annetaan aikaa tarkistaa henkilötietojen oikeellisuus;
 • Käsittely on laitonta ja vastustat henkilötietojen poistamista ja sen sijaan pyydät niiden käytön rajoittamista;
 • Autorola ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelytarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisten vaatimusten laatimiseen, suorittamiseen tai puolustamiseen;
 • Olet ilmoittanut Autorolalle etujesi, oikeuksiesi ja vapauksiesi loukkaamisesta, ja se odottaa vahvistusta, kumoavatko Autorolan oikeudelliset perusteet omasi.
4.10.4Oikeus oikaisuun
Jos huomaat, että meillä on vääriä henkilötietoja, ilmoita meille ja me korjaamme tiedot.
4.10.5Rekisteröidyn käyttöoikeus
Sinulla on oikeus saada kopio henkilötiedoistasi, jotka Autorolalla on, ensimmäisellä kerralla maksutta. Annamme ne digitaalisesti, ellei muutoin pyydetä. Henkilötietojesi näkyvyyteen sovelletaan enemmän sääntöjä, mutta kaikki vaadittavat tiedot pitäisi olla käsitelty edellä. Kopio henkilötiedoistasi toimitetaan mahdollisimman pian kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.
4.10.6Oikeus peruuttaa suostumus
Kun henkilötietojesi kerääminen ja käyttö perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä Autorolaan.
4.10.7Oikeus tiedon siirrettävyyteen
Sinulla on oikeus saada kopio henkilötiedoistasi koneellisesti luettavassa muodossa. Autorola voi myös lähettää sen suoraan toiseen yritykseen pyynnöstäsi.

Poikkeukset
Autorola on velvollinen antamaan henkilötietosi vain, kun:

 • Sinä olet antanut tiedot Autorolalle,
 • Tiedon keruu perustuu suostumukseesi tai sopimukseen, jossa sinä olet osapuolena ja
 • Käsittely tapahtuu automatisoiduilla keinoilla (ei tietoja paperilla).